Uzemný plán obce

Ponuka: Obsah ... Na stiahnutie ...

OBSAH SADYÚzemný plán Obce Nitrica“

čistopis po schválení

MAREC 2008
OBSTARÁVATEĽ : OBEC NITRICA

SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA
TEXTOVÁ ČASŤ


DIEL „A“, - Textová časť

DIEL „B“ - Záväzná časť a prílohy


GRAFICKÁ ČASŤ

Výkres číslo :

  • 1 – Širšie vzťahy, M 1 : 50 000

  • 2 A – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, M 1 : 10 000

  • 2 B – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, M 1 : 5 000

  • 3 – Verejné dopravné vybavenie, M 1 : 5 000

  • 4 – Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo, M 1 : 5 000

  • 5 – Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie, M 1 : 5 000

  • 6 – Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M 1 : 10 000

  • 7 – Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES, M 1 : 10 000

  • 8 – Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia, M 1 : 5 000TABUĽKOVÁ ČASŤ


- Tabuľka č. 1 - Funkčná a priestorová regulácia - Bývanie ( návrh )

- Tabuľka č. 2 - Funkčná a priestorová regulácia - Bývanie ( výhľad )

- Tabuľka č. 3 - Funkčná a priestorová regulácia - Vybavenosť a rekreácia ( návrh )

- Tabuľka č. 4 - Funkčná a priestorová regulácia - Vybavenosť a rekreácia ( výhľad )

- Tabuľka č. 5 - Funkčná a priestorová regulácia - Priemysel a výroba ( výhľad )